bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

RODO

RODO OBOWIĄZEK INFORMACYJNY CZYTELNICY.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Biblioteka informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Stargardzka z siedzibą przy ul. Mieszka I 1, kod pocztowy: 73-110 Stargard, numer tel. (91) 578 – 82 – 40, adres e-mail: sekretariat@ksiaznicastargardzka.pl

Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Książnicy Stargardzkiej jest Pan Łukasz Rozesłański iod@ksiaznicastargardzka.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji zadań statutowych Książnicy, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności (pracownicy Książnicy).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów, zatem konieczne dla korzystania z usług Książnicy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Okres przez który dane są przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
– okres, który jest niezbędny do wykonywania zadań lub ochrony interesów administratora,
– przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
– okres na jaki została udzielona zgoda.

Na wniosek Czytelnika, który uregulował zobowiązania wobec Książnicy i zwrócił kartę biblioteczną, jego dane osobowe zostaną usunięte.

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych (dalej zwanym także „ADO”) jest Książnica Stargardzka, z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Mieszka I Nr 1, 73-110 Stargard, posiadająca NIP 8541486254.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@ksiaznicastargardzka.pl lub pisemne na adres ADO.
3. Pani/a dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie monitorowanym oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie osób i mienia oraz art.22² Kodeksu Pracy.
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być: policja, prokuratura, sądy i inne uprawnione organy.
5. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy lub dłuższy jeżeli toczone będzie postępowanie, na wniosek pisemny organu.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.Opublikował: Anna Kucharska
Publikacja dnia: 11.05.2022
Podpisał: Anna Kucharska
Dokument z dnia: 11.05.2022
Dokument oglądany razy: 145