bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oferty pracy

Dyrektor Książnicy Stargardzkiej ogłasza nabór na stanowisko:
młodszy bibliotekarz/ bibliotekarz/ starszy bibliotekarz/ kustosz
w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym

Opis stanowiska
Do obowiązków pracownika należeć będzie:
• gromadzenie i opracowywanie zbiorów wypożyczalni dla
Dzieci i Młodzieży
• bezpośrednia obsługa użytkowników biblioteki w zakresie
udostępniania zbiorów oraz informowania o nich
• prowadzenie dokumentacji bibliotecznej i udział w skontrum
• prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej przede
wszystkim z czytelnikiem
dziecięcym (lekcje biblioteczne, spotkania autorskie,
warsztaty twórcze, imprezy kulturalne itp.)
• promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w
środkach masowego przekazu (media, strona internetowa,
Facebook)
• dbałość o stan powierzonego mienia

Wymagania niezbędne
• preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne, mile
widziane bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa, filologia polska, pedagogika, socjologia lub pokrewne
• ogólna wiedza z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej
• biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
oraz swobodne korzystanie z Internetu i mediów
społecznościowych dla potrzeb zawodowych
• dyspozycyjność pozwalająca na wykonywanie pracy w
systemie zmianowym (także w soboty)
• umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
• zdolności animacyjne, kreatywność i dynamika w działaniu
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z
pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe
• doświadczenie w pracy w bibliotece, w tym umiejętność
formalnego i rzeczowego
opracowania zbiorów bibliotecznych
• znajomość języków obcych w stopniu pozwalającym na
komunikowanie się
• znajomość programów graficznych i umiejętność ich
wykorzystania
• doświadczenie w zakresie PR, promocji i obsługi social
mediów
• umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w
zespole
• komunikatywność oraz wysoka kultura osobista

Oferujemy
• ciekawą pracę
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat
• możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Proponowany termin zatrudnienia: od 1 sierpnia 2022 r.
Pozostałe uwagi

1. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 578 82 40.
Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie do dnia 30.06.2022 r. (liczy się data wpływu do
Książnicy Stargardzkiej) CV,
dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane
kwalifikacje i umiejętności na adres: Książnica Stargardzka,
ul. Mieszka I 1, 73-110 Stargard
lub email: sekretariat@ksiaznicastargardzka.pl z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko – Bibliotekarz w Dziale
Dziecięco-Młodzieżowym”.

2. Proszę o umieszczenie na CV oświadczenia o następującej 
treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej kandydaturze o pracę CV
i/lub kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w
zakresie wykraczającym ponad te informacje,
których może żądać zatrudniający na podstawie art. 22¹
Kodeksu pracy) przez Książnicę Stargardzką zgodnie z
obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych. Jednocześnie
oświadczam, że znam przysługujące mi prawo wycofania
niniejszej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie
wiadomości na adres elektroniczny
iod@ksiaznicastargardzka.pl Potwierdzam jednocześnie, że
administrator danych poinformował o tym, iż podanie przeze
mnie moich danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie w określonym powyżej celu są dobrowolne.
3. Nabór ma charakter dwustopniowy:
1) pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób,
które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną;
2) drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna.
4. Oferty, które wpłyną do Książnicy Stargardzkiej niekompletne
lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Książnica
Stargardzka z siedzibą przy ul. Mieszka I 1,
73 – 110 Stargard, posiadająca numer NIP 8541486254.
2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pan
Łukasz Rozesłański posiadający e-mail:
iod@ksiaznicastargardzka.pl
3. Pani/a dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa
pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane
przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w
przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie
zgody, za jaką zostanie potraktowane ich
przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako
niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - podanie
danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie
rekrutacji. Ich niepodanie może
uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych
innych niż wskazane w ogłoszeniu jako
wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest
niezbędne.
5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać
w dowolnym momencie bez wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie
podmioty, które uprawnione są do ich
otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane
mogą być udostępnione kurierom lub
operatorom pocztowym.
7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu
zakończenia procesu rekrutacji.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, a także ich sprostowania
(poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje
ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze
przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez
Administratora z obowiązku prawnego i nie
występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane
przez Administratora przetwarzanie Pani/a
danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Stargard 13.07.2022 r.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko młodszy bibliotekarz/ bibliotekarz/ starszy bibliotekarz/ kustosz w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym
w Książnicy Stargardzkiej

Dyrektor Książnicy Stargardzkiej informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko młodszy bibliotekarz/ bibliotekarz/ starszy bibliotekarz/ kustosz
w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym oferta pracy zostanie przedłożona


Panu Kacprowi Mierzyńskiemu.Opublikował: Anna Kucharska
Publikacja dnia: 13.07.2022
Podpisał: Justyna Borchardt
Dokument z dnia: 05.05.2022
Dokument oglądany razy: 988